Mestská knižnica Krompachy -
prvé záznamy o knižnici pochádzajú z konca 19. storočia. Hovorí sa v nich, že ku ďalšiemu vzdelávaniu obyvateľstva obce mimo školy slúži obecná knižnica. Je doplňovaná stále novými hodnotnými dielami rôznych, najmä domácich spisovateľov a vyhľadávana je obyvateľstvom, najmä však mládežou. Okrem verejnej knižnice, ktorá je veľmi bohatá, sú aj knižnice patriace spolkom. Najcennejšia je knižnica Kruhu občianskej spoločnosti, ktorý bol založený v roku 1898 a knižnica Katolíckeho čítacieho kruhu, ktorý bol založený v roku 1903. Mal zriadenú verejnú čitáreň s mnohými denníkmi a odbornými časopismi.

O činnosti knižnice sú len veľmi sporadické záznamy, no svedčia o tom, že v meste knižnica vždy vyvíjala činnosť. Viedol ju 1 knihovník za pomoci knižničnej rady až do roku 1964, kedy sa Miestna ľudová knižnica presťahovala z administratívnej budovy MsNV do nového Domu kultúry, kde je dodnes. Od roku 1964 má knižnica dve pracovníčky a od roku 1966 tri
. V roku 1985 pribudli knižnici nové priestory pre oddelenie pre dospelých. V súčasnosti pracovný úväzok pre knižnicu tvorí 2,5 pracovnej sily. Od roku 2011 pracuje knižnica v automatizovanom režime s online prístupom do katalógu. V roku 2020 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia knižničných priestorov čiastočne z finančných prostriedkov FPU, no väčšinu hradilo mesto z vlastných zdrojov. Knižnica získala takto moderný vzhľad, atraktívny pre používateľov.

Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby bezplatne:

 • prezenčné výpožičky
 • absenčné výpožičky
 • ústné faktografické a bibliografické informácie

Spoplatnené je:
- vypožičiavanie dokumentov prostredníctvom MVS - medziknižničná výpožičná služba - z iných knižníc na území SR. Čitateľ si hradí náklady spojené s poštovými poplatkami podľa cenníka.
- prístup na internet
- kopírovane, skenovannie dokumentov

Pravidlá pre vypožičanie dokumentu:              

 1. Výpožičná doba dokumentu je 1 mesiac.
 2. Čitateľ si ju môže predĺžiť ak:
  - dokument nie je rezervovaný iným čitateľom
  - nemá podĺžnosti voči knižnici
  - predĺženie je možné najviac 3x
 3. O predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica. Knižnica môže určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať vrátenie dokumentu pred jej uplynutím
 4. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenom termíne je povinný uhradiť príslušný poplatok za upomínanie podľa aktuálneho cenníka
 5. Využívať služby študovne a čitárne môžu len zaregistrovaní čitatelia. Prezenčne vypožičané dokumenty je čitateľ povinný zaznamenať do príslušnej evidencie o prezenčných výpožičkách.

Knižničný fond:

v súčasnosti tvorí 14 165 knižničných jednotiek.

odborná literatúra pre dospelých: 3488
krásna literatúra pre dospelých: 6810
odborná literatúra pre deti: 718
krásna literatúra pre deti: 3149

Súčasťou knižničného fondu sú aj noviny a časopisy. Tie si čitatelia môžu vypožičať domov, alebo prečítať v čitárni.

Domov nepožičiavame len najnovšie čísla, ktoré je možné prečítať len v čitárni.

Denníky:

Pravda

Časopisy pre deti a mládež:

Macko Pusík, Fľak, Kamarát

Časopisy pre dospelých:

Evita, Geo, Krompašský spravodajca, Plus 7 dní, Slovenka, Téma, Urob si sám, Zdravie