Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby bezplatne:

 • prezenčné výpožičky
 • absenčné výpožičky
 • ústné faktografické a bibliografické informácie

Spoplatnené je:
- vypožičiavanie dokumentov prostredníctvom MVS - medziknižničná výpožičná služba - z iných knižníc na území SR. Čitateľ si hradí náklady spojené s poštovými poplatkami podľa cenníka.
- prístup na internet
- kopírovane, skenovannie dokumentov

Pravidlá pre vypožičanie dokumentu:              

 1. Výpožičná doba dokumentu je 1 mesiac.
 2. Čitateľ si ju môže predĺžiť ak:
  - dokument nie je rezervovaný iným čitateľom
  - nemá podĺžnosti voči knižnici
  - predĺženie je možné najviac 3x
 3. O predĺžení výpožičnej lehoty rozhoduje knižnica. Knižnica môže určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne žiadať vrátenie dokumentu pred jej uplynutím
 4. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenom termíne je povinný uhradiť príslušný poplatok za upomínanie podľa aktuálneho cenníka
 5. Využívať služby študovne a čitárne môžu len zaregistrovaní čitatelia. Prezenčne vypožičané dokumenty je čitateľ povinný zaznamenať do príslušnej evidencie o prezenčných výpožičkách.

Knižničný fond:

v súčasnosti tvorí 16 735 knižničných jednotiek.

odborná literatúra pre dospelých: 5157
krásna literatúra pre dospelých: 7512
odborná literatúra pre deti: 579
krásna literatúra pre deti: 3487

Súčasťou knižničného fondu sú aj noviny a časopisy. Tie si čitatelia môžu vypožičať domov, alebo prečítať v čitárni.

Domov nepožičiavame len najnovšie čísla, ktoré je možné prečítať len v čitárni.

Denníky:

Pravda

Časopisy pre deti a mládež:

Lienka, Macko Pusík, Fľak, Kamarát

Časopisy pre dospelých:

Auto magazín, Emma, Evita, Geo, Krompašský spravodajca, Línia,  Plus 7 dní, Rodina a škola, Slovenka, Slovenské národné noviny, Urob si sám, Zdravie