Naše oddelenia

Centrálna evidencia:


Tu sa evidujú všetky výpožičky a registrujú noví čitatelia. Oddelenie slúži aj ako čitáteň a poskytuje priestor pre 8 verejných prístupových bodov na internet. Ten je v súčasnosti pre používateľov knižnice zdarma.

Oddelenie pre dospelých:


Poskytuje služby pre dospelých pouzívateľov - absenčné a prezenčné výpožičky - zo svojho fondu. Náučnú literatúru ktorá sa nenachádza v knižničnom fonde zabezpečuje prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc na Slovensku. Organizuje populárno-náučné a vzdelávacie podujatia pre dospelých. Spracováva regionálnu literatúru.

Oddelenie pre deti a mládež:


 

Poskytuje knižničné služby pre čitateľov do 15 rokov. Literatúra je rozdelená podľa žánrov a veku čitateľov do 12 skupín, ktoré sú farebne rozlišené piktogramami. V spolupráci so základnými školami pripravuje besedy a vzdelávacie podujatia pre svojich použivateľov.