Július Barč-Ivan

01.05.2012 00:00


* 01.05.1909 Krompachy
25.12.1953 Martin


Jeho otec bol učiteľom, matka detskou opatrovateľkou. Keďže bola maďarskej národnosti, vyrastal v dvojjazyčnom rodinnom prostredí. Neskôr si osvojil aj znalosť francúzštiny a nemčiny, čo využil pri rozširovaní si svojich literárnych obzorov. Ľudovú školu a prvú triedu meštianky vychodil v Krompachoch. Potom študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešove a Košiciach, kde v roku 1926 zmaturoval.

Do literatúry vstúpil v polovici 30. rokov hrami, ktoré majú sociálnu osnovu, no menej výraznú ideovú líniu. Myšlienkove, motivicky i dramatickými osobami sa priblížil k typu expresionistickej drámy, hoci sa nevzdával ani pozícií kresťanského humanizmu. Ako prvý zo slovenských dramatikov sa odvážil vysmiať sa karieristom nového režimu, korupčníctvu a poukázať na všetky negatívne javy toho obdobia. Až do oslobodenia bol jediným sústavne píšucim slovenským dramatikom, raziacim kvalitou svojej tvorby nové cesty drámy. Zaradil sa k autorom, ktorí sa usilovali prekonať tradície domáceho literárneho vývinu a priblížiť slovenskú dramatickú tvorbu k snahám svetovej literatúry.
Vyhovovala mu forma drámy s tragickými prvkami. Celá jeho dramatická tvorba je preniknutá ideou boja o lepšieho a čistejšieho človeka.

Súcit s utláčanými a prenasledovanými a viaceré zvláštnosti literárneho vyjadrovania sa stali od samého začiatku jednou z trvalých vlastností jeho prozaickej i dramatickej tvorby. Svojim motívom dáva utopicko-fideistický podtext.

 

 

Suborne dramaticke dielo (Julius Barc-Ivan) Prozy (Julius Barc-Ivan)
 
 

     ...aj iné knihy od nášho rodáka nájdete v našom fonde.